GRANITO FULL BODY MATT AND POLISHED SERIES 60X60 cm

RO-7001HM โฮโมดาร์กเกรย์ แมท 60x60 สีเรียบเทาเข้มผิวแมท

RO-7001HP โฮโมดาร์กเกรย์ โพริช 60x60 สีเรียบเทาเข้มผิวมัน

RO-7007HM โฮโมไลท์เกรย์ แมท 60x60 สีเรียบเทาอ่อนผิวแมท

RO-7007HP โฮโมไลท์เกรย์ โพริช 60x60 สีเรียบเทาอ่อนผิวมัน

RO-7700N แกรนด์เอ็กซ์ตร้าไวท์ นาโน 60x60 สีขาวเรียบพิเศษ

 

แกรนิตโต้ ฟลูบอดี้ เป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น

สามารถตัดตกแต่งกระเบื้อง และสามารถลบมุมขอบต่างๆ

ให้โค้งมนได้ 


Visitors: 17,505